Integritetspolicy

Bli kund

Dataskyddspolicy 23 maj 2018

Hedlunds Pappersindustri AB värnar om Er personliga integritet.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Hedlunds Pappersindustri AB, orginisationsnummer 556046-81-58, samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på office@hedlundspapper.se

När Ni kontaktar oss, t.ex för att köpa en produkt eller tjänst av oss accepterar Ni vår Dataskyddspolicy och vår behandling av Era personuppgifter. Ni godkänner också att Hedlunds Pappersindustri AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till Er. För att kunna erbjuda Er våra tjänster och produkter, behöver vi behandla Era personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till Er integritet.

Insamling och användning av data:

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Informationen som Ni ger till oss:

Ni kan direkt eller indirekt komma att ge oss informationen om Er själv och Ert företag på olika sätt, såsom när Ni gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, eller när Ni kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Informationen vi samlar in om Er:

När Ni kommer i kontakt med oss kan vi samla in informationen om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster Ni har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings-och kredithistorik
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – Er geografiska placering

Informationen Ni ger oss, informationen som vi samlar in om Er, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syfte, såsom beskrivet nedan.

 • Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Hedlunds Pappersindustri AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:
 • Syfte med behandlingen – Laglig grund för behandlingen (Varför är behandlingen nödvändig)
 • För att bekräfta Er identitet och verifiera Era person- och kontaktuppgifter – Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot Er
 • För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster – Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot Er
 • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för Er och din enhet – Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot Er
 • För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering – Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar – Följa tillämplig lagstigning

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerhetsställa att uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om Ni har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna.

Hedlunds Pappersindustri AB kommer inte sälja den insamlade informationen till tredje part.

Hedlunds Pappersindustri AB behandlar data inom EU/EES. Hedlunds Pappersindustri AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerhetsställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syftet för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Era rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till Er data. Ni har rätt att begära en kopia av de uppgifter Hedlunds Pappersindustri AB har om Er och verifiera den information vi har om Er.
 • Rätt till rättelse. Ni har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om Er själv.
 •  Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Ni har rätt att begära radering av Era personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hedlunds Pappersindustri AB använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om cookies